Už viac ako desať rokov tradície komplexného prístupu k realizáciám požiadaviek našich klientov. Spoločnosť Ing. Stanislav Chomo – SONICA realizuje činnosti v oblasti objektivizácie fyzikálnych faktorov prostredia životného a pracovného prostredia a expozície hluku na pracoviskách , pričom v portfóliu vykonaných projektov a meraní má veľké množstvo služieb pre rôzne fyzické a právnické osoby, firmy, spoločnosti, miestne samosprávy aj významnejších väčších zamestnávateľov. 


Objektivizáciu a hodnotenie hluku zabezpečujeme v zmysle zákona NR SR 355/2007 Z.z. v znení zákona NR 103/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MZSR 549/2007 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých predpisov a vyhlášky MZSR č. 115/2006 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých predpisov . Objektivizáciu hluku vykonávame určenými meradlami podľa  č. 157/ 2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (Vyhl. ÚNMSR č. 9/2001 Z.z.).


Sme držiteľmi osvedčenia pre činnosti EIA v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2006 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti hluk, vibrácie a ochrana zdravia obyvateľstva. Na meranie sa používa zvukomerná technika značky Norsonic v triede presnosti 1 (0) podľa STN IEC 60651 a 60804  a STN EN 60942 ( váhové a frekvenčné filtre spĺňajú požiadavky IEC 60651 a IEC 61260 ) a meracie mikrofóny a príslušenstvo Bruel & Kjaer a Microtech Gefel (STN EN 61094-4 a PNÚ 1802.1).