Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Meranie hluku vo vonkajších priestoroch

(záujmové územia v príslušnej kategorizácii - rekreačné územie, obytné územie, územia okolo cestných komunikácií a železničných dráh, priemyselné parky a územia atď. ...)


Meranie hluku z malých prevádzok

Priame meranie hladiny hluku z menších technických zariadení alebo z užívania prevádzky býva najčastejšie požadované ku kolaudácii , alebo zmene užívania. Referenčné body sa volia v najbližšie ležiacom chránenom vonkajšom, alebo vnútornom prostredí, resp. vo vnútri areálu prevádzky. V dobe merania je prevádzaná spektrálna analýza hluku a záznam parametrov k overeniu fyzikálnych vlastností hluku, ktoré sú uvádzané v protokoloch o meraní.

Meranie hluku z priemyselných celkov

Priame meranie hluku z prevádzky priemyselných celkov. Je nutné ho prevádzať za presne stanovených klimatických podmienok, ideálne je viacnásobné opakované meranie v jednom bode. Referenčné body sa volia v najbližšie ležiacom chránenom vonkajšom, alebo vnútornom prostredí, resp. vo vnútri areálu prevádzky. V dobe merania je prevádzaná spektrálna analýza hluku a záznam parametrov k overeniu fyzikálnych vlastností hluku, ktoré sú uvádzané v protokoloch o meraní. Meranie možno použiť pri návrhoch protihlukových opatrení alebo pre následné spracovanie hlukových máp.

Meranie hluku z pozemnej dopravy

Meranie hluku z prevádzky vozidiel po pozemných komunikáciách, súčasťou môže byť aj sčítanie dopravy na sledovaných úsekoch. Meranie musí byť realizované počas pracovných dní za prípustných klimatických podmienok a prípustnom stave cestnej komunikácie. V dobe merania je realizovaný záznam časového priebehu všetkých sledovaných deskriptorov a klimatických podmienok. Meranie možno použiť pri návrhoch protihlukových opatrení alebo pre následné spracovanie hlukových máp.

Meranie hluku zo železničnej dopravy

Meranie hluku z prevádzky po železnici, súčasťou môže byť aj sčítanie dopravy na sledovaných úsekoch. Meranie musí byť realizované počas pracovných dní za prípustných klimatických podmienok a prípustnom stave koľajovej dráhy. V dobe merania je realizovaný záznam časového priebehu všetkých sledovaných deskriptorov a klimatických podmienok. Meranie možno použiť pri návrhoch protihlukových opatrení alebo pre následné spracovanie hlukových máp.

Meranie hluku zo strelníc

Meranie a hodnotenie expozície vysokoimpulzného hluku z výkonu streľby. Stanovenie posudzovaných hodnôt z hladín akustického tlaku hlukových udalostí jednotlivých odpočtov a ich početnosti počas referenčného časového intervalu.


Meranie hluku v chránených vnútorných priestoroch stavieb

( obytné miestnosti, nemocničné miestnosti, miestnosti pre styk s verejnosťou, učebne, konferenčné miestnosti, škôlky, školy , jasle atď. ... )


Meranie hluku v budovách,  technické meranie hluku

( velíny, priemyselné haly, energetické centrá, hudobná produkcia atď. ... )

  • ​​meranie maximálnych a ekvivalentných hladín akustického tlaku A od zdrojov hluku umiestnených v domoch (vzduchotechnické a klimatizačné jednotky, výťahy, hudobná produkcia, tepelné čerpadlá, kotolne, výmenníkové stanice, garážové brány, dieselagregáty atď. ...)
  • meranie ekvivalentných hladín akustického tlaku A vo vnútri budov od zdrojov umiestnených mimo domov (hluk z priemyselných prevádzok, hluk z dopravy, hluk zo stavebnej činnosti atď. ...)
  • meranie akustického tlaku Lv 1/3 oktávových pásmach o strednej frekvencii pásiem 6,3 Hz až 20,0 kHz, posúdenie výskytu diskrétnych nešpecifických zložiek hluku (napr. "tónový hluk", "impulzný hluk"), posúdenie nepriaznivých účinkov nízkofrekvenčného hluku
  • posúdenie časovej dynamiky, posúdenie fyzikálneho charakteru hluku

 Súlad s metódou

  • STN ISO 1996-2 : Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie hladín hluku
  • ŠPP 004 Štandardný pracovný postup : Meranie a posudzovanie imisií hluku vo vnútornom prostredí budov
  • ŠPP 003-1 Štandardný pracovný postup : Meranie imisií hluku v životnom prostredí
  • Evrópska smernica č. 49/2002/EC : Posudzovanie a riadenie environmentálneho hluku