Reklamné oznámenie
YOLOPET krmivo pre vašich psíkovhttps://www.yespes.skPredaj českého prémiového krmiva, unikátka technológia sušenia mrazom, vysoký podiel mäsa
Účtovníctvo Žilinahttps://www.alexis-consult.skPodvojné, jednoduché účtovníctvo Žilina, daňové priznanie, poradenstvo, živnostníci, účtovník
BAKA NATUREhttps://www.bakanature.comhrejivé vankúše na oddych či spánok, jedinečné ľanové výrobky pre útulný domov, ľanové drobnosti

Ponuka služieb


  • Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí certifikovaným vybavením

  • Stanovenie akustického výkonu zdroja hluku (prevádzková metóda podľa STN EN ISO 3746:2012)

  • Kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich  možného vplyvu na zdravie v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších novelizácií a predpisov - fyzikálne faktory: hluk

  • Vypracovávanie posudkov o riziku prevádzok exponovaných fyzikálnym a chemickým faktorom

  • Vypracovávanie prevádzkových poriadkov prevádzok exponovaných hlukom v zmysle zákona č. 355/2007 Zz. o verejnom zdravotníctve  a nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z. z. 

  • Spracovanie hlukových štúdií (predikcia hlukových pomerov) v zmysle kolaudačných potrieb a hygienických a stavebných povolení

  • Spracovanie štúdií a posudkov v zmysle posudzovania vplyvov na životné prostredie ( EIA ) so špecifikáciou hluk a vibrácie a ochrana zdravia obyvateľstva