Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Ponuka služieb


  • Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí certifikovaným vybavením

  • Stanovenie akustického výkonu zdroja hluku (prevádzková metóda podľa STN EN ISO 3746:2012)

  • Kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich  možného vplyvu na zdravie v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších novelizácií a predpisov - fyzikálne faktory: hluk

  • Vypracovávanie posudkov o riziku prevádzok exponovaných fyzikálnym a chemickým faktorom

  • Vypracovávanie prevádzkových poriadkov prevádzok exponovaných hlukom v zmysle zákona č. 355/2007 Zz. o verejnom zdravotníctve  a nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z. z. 

  • Spracovanie hlukových štúdií (predikcia hlukových pomerov) v zmysle kolaudačných potrieb a hygienických a stavebných povolení

  • Spracovanie štúdií a posudkov v zmysle posudzovania vplyvov na životné prostredie ( EIA ) so špecifikáciou hluk a vibrácie a ochrana zdravia obyvateľstva