Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

Hlukové (akustické) štúdie / EIA


Hlukové (akustické) štúdie :

Hlukové (akustické) štúdie sú spracovávané pre orgány štátnej správy a regulátorov (regionálne úrady verejného zdravotníctva, stavebné úrady, odbory životného prostredia atď. ) ako podklad pre vydanie rozhodnutia. Akustické štúdia je požadovaná aj v prípadoch stavebného povolenia, územného rozhodnutia alebo k zmene užívania nehnuteľností alebo pozemkov.

Spracovávame hlukové štúdie z pozemnej a železničnej dopravy, priemyselných areálov, investičných bytových výstavieb, budúcich i súčasných stavieb a chránených priestorov všeobecne. Výsledky predikovaných výpočtov a závery hlukových štúdií sú následne porovnávané s prípustnými hygienickými limitami, ustanovených v platnej legislatíve.

Hlavné typy akustických štúdii (posúdenie pomerov zaťaženia hlukom v záujmovom území):

 • hlukové mapovanie a výpočty zaťaženia hlukom z pozemnej a železničnej dopravy
 • identifikácia a kvantifikácia zdrojov hluku v pracovnom a životnom prostredí
 • posúdenie dodržovania prípustných hodnôt hluku v rámci platnej legislatívy
 • výpočet (predikcia) zaťaženia hlukom vo vonkajšom prostredí s prihliadnutím na referenčné časové intervaly
 • výpočet (predikcia) zaťaženia hlukom v pracovnom prostredí (hlukové mapy výrobných prevádzok)
 • posúdenie budúceho stavu zaťaženia hlukom v záujmovom prostredí (pred a po prevedení zámeru)
 • vplyv stacionárnych a líniových zdrojov hluku na chránený vonkajší a vnútorný priestor
 • hluk zo stavebnej činnosti (po dobu výstavby)
 • 2D a 3D vizualizácie hlukových pomerov

EIA - Environmental Impact Assessment

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental    Impact Assessment - EIA) je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia.

Vychádza z nasledovných princípov:

 • komplexnosť vyhodnotenia predpokladaných vplyvov danej činnosti a strategického dokumentu na životné prostredie ešte pred rozhodnutím o ich povolení,
 • vyhodnotenie vplyvov zabezpečujú odborníci z rôznych oblastí,
 • široká a aktívna účasť verejnosti na procese posudzovania,
 • variantné riešenia
 • proces posudzovania nenahrádza proces povoľovania danej činnosť

Parciálne posudzovanie hlukovej záťaže v zmysle environmentálneho posudzovania EIA ponúka odteraz aj naša spoločnosť, pričom primárnu analýzu prostredia a potrebný rozsah kalibračných meraní vykonávame vo vlastnej réžii .