Meranie hluku v pracovnom prostredí

Meranie hluku s následným spracovávaním výstupných údajov z merania a objektivizáciou rizikových prác v pracovnom prostredí je čím ďalej, tým viac žiadaná služba v súvislosti so sprísňujúcimi sa bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami na výkon prác , v neposlednom rade aj v nadväznosti na platné legislatívne predpisy ( zákona NR SR č. 355 / 2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení a Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacich s expozíciou hluku v znení Nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z.z.

Stratégia výkonu merania hluku v pracovnom prostredí je v súlade s medzinárodnou normou  EN ISO 9612/2009 : Akustika – Stanovenie expozície hluku v pracovnom prostredí, technická metóda, ktorá bola implementovaná aj do národnej legislatívy v Slovenskej republike.  

Metodika merania a výpočtu spočíva v postupnosti nasledovných krokov :  


Analýza práce :  

Analýza práce musí poskytnúť dostatočné informácie o danej práci a pracovníkoch tak, aby bol možný výber vhodnej stratégie merania a aby mohli byť naplánované merania.

Výber stratégie merania :

Stratégia merania sa musí vybrať s nasledujúcich: 

  •         meranie pracovnej úlohy (operácie)
  •         meranie druhu práce (profesie)
  •         celodenné meranie
  •         ak je to opodstatnené, smie byť použitá viac ako jedna stratégia meranie

Meranie 

Základnou veličinou merania musí byť LpAeqT (ekvivalentná hladina akustického tlaku). Okrem toho, ak je to potrebné, musí byť meranou veličinou Lp,Cpeak (vrcholová hladina akustického tlaku). Merania musia zodpovedať vybranej stratégii merania.

Kontrola chýb a neistoty 

Zdroje chýb a neistoty , ktoré môžu vplývať na výsledok, musia byť zohľadnené a stanovené v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy. Rozšírená neistota UA (LAEX,8h) výsledkov merania je stanovená podľa prílohy C (normatívna) STN EN ISO 9612:2010 a v zmysle pokynov ŠPP005: Stanovenie neistoty výsledkov meraní imisií hluku a expozície hluku. Podľa odborného usmernenia čiastka MZSR 25-27:2010 je neistota Uc (LCpk) = UA+3 [dB].

Posúdenie súladu alebo nesúladu výsledkov so špecifikáciou 

LAEX, 8h (normalizovaná hladina expozície hluku) sa vypočíta tak, ako je uvedené pre vybranú stratégiu merania pri zohľadnení rozšírenej neistoty merania. Posudzovaná hodnota expozície hluku sa porovná s akčnými hodnotami, posudzovaná redukovaná hodnota expozície hluku (pri zohľadnení útlmu chráničmi sluchu) sa porovná s limitnou hodnotou.

Protokol  

Konečným výstupom je protokol o meraní a stanovení expozície hluku v zmysle všeobecných relevantných legislatívnych požiadaviek a usmernení s následnou komparáciou nameraných deskriptorov s akčnými a limitnými hodnotami expozície hluku definovanými v Nariadení vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacich s expozíciou hluku v znení Nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z.z.


Súlad s metódou

  • STN EN ISO 9612 : Stanovenie expozície hluku v pracovnom prostredí. Technická metóda. 
  • ŠPP 001 :  Meranie a stanovenie expozície hluku v pracovnom prostredí 
Vizualizácie hluku v pracovnom prostredí 
(hluková mapa okamžitých hodnôt akustického tlaku pri spolupôsobení rôznych zdrojov hluku vo výrobných halách)