Reklamné oznámenie
Mastermont - stavebná spoločnosťhttps://www.mastermont.skmonolitické stavby Žilina, rodinné domy, ploty, tesárske konštrukcie, DOKA, PERI
BAKA NATUREhttps://www.bakanature.comhrejivé vankúše na oddych či spánok, jedinečné ľanové výrobky pre útulný domov, ľanové drobnosti
duo Axis l hudba na svadbu l modhttps://www.duoaxis.skOBROVSKÝ MULTIŽÁNROVÝ NADUPANÝ REPERTOÁR STOVIEK HITOV PRE VŠETKY GENERÁCIE.*INTERAKCIA S PUBLIK

Legislatíva (aktuálne znenia predpisov na stiahnutie z portálu www.slov-lex.sk


Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zákon č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zákon č. 2/2005 o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.


Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.


Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 448/2007, o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.


Nariadenie vlády č. 115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.


Nariadenie vlády č. 555/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.


Nariadenie vlády č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom.