Meranie zvukov z poškodených vstupných dverí

ivko 95.105.*.*
0 0
RE: meranie a stanovisko
meranie a stanovisko
Dobrý deň,
z poškodených vstupných dverí potravín /s.r.o./, ktoré sú priamo umiestnené v bytovom dome už viac ako 3 mesiace vychádza nepríjemný zvuk - buchot. Vždy pri otvorení a zatvorení dverí. Toto sa opakuje denne asi 100 krát v závislosti od počtu vstupujúcich kupujúcich. Zvuky sa prenášajú do obytných priestorov susediacich bytov cez okná, resp. konštrukciou domu. Opatrenia nápravy zo strany mesta a RÚVZ sú zatiaľ nedostačujúce. Majiteľ prevádzky bol na všetko písomne upozornený a argumentuje tým, že ,, dvere sú ťažké,,. Samozrejme sú pokazené - náš názor. Otázky:
1. Je možné v pracovnej dobe, orientačne od 07.30 do 08.30 hod uskutočniť meranie zvukov /vonku pred prevádzkou/ vychádzajúcich z poškodených dverí ?
2. Bude spracovaný odborný posudok hovoriaci o meraní a zároveň poukazujúci na konkrétne porušenie tej - ktorej právnej normy s tým, že tento posudok bude použiteľný na právne úkony /aj proti RÚVZ/ ?
3. Koľko by veľmi orientačne všetko stálo? jedná sa o mesto Trenčín
Ďakujem.
ivko

Prajem dobrý deň, všimol som si Vašu odpoveď na moje otázky až dnes, preto teda reagujem až teraz. Vďaka za odborný postreh aj zverejnenie orientačného poplatku. Medzi mnou Vám položenou otázkou a dnešnou mojou odpoveďou došlo k posunu konkrétnych skutočností kedy:
1. RÚVZ realizoval  štátny zdravotný dozor a nariadil prevádzke uskutočniť technické opatrenia na zníženia vznikajúceho hluku  pri otváraní a zatváraní dverí obchodnej prevádzky a tiež uložil prevádzkarovi obchodnej jednotky, aby zabezpečil zásobovanie mimo nočného kľudu, to znamená od 06.00 do 22.00.hod. Túto informáciu som sa dozvedel až  od krajskej prokurátorky pani JUDr. Sylvie Andrejkovej spisom Kd 380/21/3300-7.
2. Tiež som požiadal o meranie hluku inú odbornú spoločnosť, s tým, že túto službu zaplatím zo svojho /teda viac ako 450€/, ale aj napriek telefonickému a písomnému kontaktu sa mi dodnes neozvali. Samozrejme teraz už to nie je nutné /meranie/ nakoľko RÚVZ skonštatoval samotný stav .
Bohužiaľ dodnes v 80% popísaný stav trvá a v podstate sa nič nezmenilo. Preto som podal sťažnosť na ministerstvo zdravotníctva voči  RÚVZ Trenčín ,ale aj voči samotnému ministerstvu zdravotníctva pre nečinnosť.   Poslal som aj im písomnú komunikáciu s prezídiom policajného zboru ešte z roku 2018, odkedy som sa začal problémom s hlukom zaoberať./návrh MV na legislatívnu zmenu zákona 355/2007 resp. vyhlášky 549/2007/. Musím tiež spomenúť otázku   , ktorú som položil ministerstvu zdravotníctva a to ,,Kto vymýšľa také právne normy, ktoré sú v praxi nerealizovateľné,,? Tu si dovolím iba dva postrehy a to:
- meranie v mimopracovnej dobe RÚVZ a
- zvrátený spôsob získavania dôkazných prostriedkov RÚVZ /meranie hluku/

Určite táto moja komunikácia s Vami má jeden postreh a to že štátny moloch v etape ochrany zdravia proti hluku je v dnešnom modernom svete na Slovensku  neúčinný. Odporúčam, aby túto právomoc štát odovzdal do kompetentných, odborných rúk súkromnej spoločnosti. Výhovorky, že to nejde určite neobstoja. Veď napríklad v USA štát delegoval aj na súkromné spoločnosti časť väzenskej služby.
Veľa úspechov prajem.
ivko 

Account administrator 84.245.*.*
0 0
RE: meranie a stanovisko
meranie a stanovisko
Dobrý deň,
z poškodených vstupných dverí potravín /s.r.o./, ktoré sú priamo umiestnené v bytovom dome už viac ako 3 mesiace vychádza nepríjemný zvuk - buchot. Vždy pri otvorení a zatvorení dverí. Toto sa opakuje denne asi 100 krát v závislosti od počtu vstupujúcich kupujúcich. Zvuky sa prenášajú do obytných priestorov susediacich bytov cez okná, resp. konštrukciou domu. Opatrenia nápravy zo strany mesta a RÚVZ sú zatiaľ nedostačujúce. Majiteľ prevádzky bol na všetko písomne upozornený a argumentuje tým, že ,, dvere sú ťažké,,. Samozrejme sú pokazené - náš názor. Otázky:
1. Je možné v pracovnej dobe, orientačne od 07.30 do 08.30 hod uskutočniť meranie zvukov /vonku pred prevádzkou/ vychádzajúcich z poškodených dverí ?
2. Bude spracovaný odborný posudok hovoriaci o meraní a zároveň poukazujúci na konkrétne porušenie tej - ktorej právnej normy s tým, že tento posudok bude použiteľný na právne úkony /aj proti RÚVZ/ ?
3. Koľko by veľmi orientačne všetko stálo? jedná sa o mesto Trenčín
Ďakujem.
ivko

Merania v bytoch sa väčšinou vykonávajú ako merania z vnútorných zdrojov pre denný, večerný a nočný referenčný časový interval - čiže hlavne hluk súvisiaci s technologicko - technickým zabezpečením stavebných objektov (vykurovanie, klimatizácia, vedenia médií , elektrické zariadenia, výťahy atď.)  Keďže pri týchto meraniach sú prítomné veľmi nízke hladiny reziduálneho akustického tlaku (bežne pod 20 dB), treba zabezpečiť vyprázdnenie bytovej jednotky ( ľudia aj domáce zvieratá), aby nedochádzalo k nešpecifickým vplyvom pri meraní, samozrejme vypínajú sa všetky spotrebiče, odstavuje sa aj kúrenie, zastavia sa napr. aj kyvadlové hodiny .....

 

Samozrejme , je možné merať aj iné vplyvy, súvisiace s iným zabezpečením (napríklad  aj pokazené dvere susednej bytovej jednotky alebo inej prevádzky – potraviny), resp. hlukové udalosti súvisiace s činnosťou ľudí. Aj počas denného a večerného časového intervalu, tam je ale dosť podstatný problém s filtráciou nešpecifických zložiek a s prenikaním komunálneho vonkajšieho hluku. 

 

Posudzovaným deskriptorom je maximálna hladina hluku LAmax,p (vnútorné zdroje - napr. výťah, potrubné vedenie, garážové dvere alebo dvere všeobecne) a ekvivalentná hladina hluku (vonkajšie zdroje - napr. pozemná doprava). Meria sa s  multispektrálnou frekvenčnou analýzou, aby bolo možné špecifikovať prípadný tónový hluk či impulzné hlukové udalosti.  Posudzovaná hodnota pre impulzový hluk, ktorý vzniká činnosťou osobných výťahov, sa stanovuje pripočítaním korekcie K= (-7) dB k LAmax pre noc + vstupuje do toho ešte rozšírená neistota merania (U pri koeficiente rozšírenia 1,65). Ak sa preukáže prítomnosť diskrétnych nešpecifických zložiek (napr. tónový alebo impulzný hluk), k posudzovanej hodnote sa pripočítava korekcia K= (+5) dB. Rieši sa aj prítomnosť nízkofrekvenčného hluku (fluktujúce zložky do 50 Hz) a krivka audibility LHS. Urobí sa posúdenie súladu so špecifikáciou podľa platnej legislatívy. Výsledkom meraní je protokol, spracovaný odborne spôsobilou osobou. V prípade záujmu posielame podrobnú ponuku s cenovou kalkuláciou, ceny takýchto meraní začínajú ( pri jednom sledovanom bode pre jeden referenčný časový interval ) na hranici cca od 450,00 €.  

ivko 95.105.*.*
0 0
meranie a stanovisko

Dobrý deň,
z poškodených vstupných dverí potravín /s.r.o./, ktoré sú priamo umiestnené v bytovom dome už viac ako 3 mesiace vychádza nepríjemný zvuk - buchot. Vždy pri otvorení a zatvorení dverí. Toto sa opakuje denne asi 100 krát v závislosti od počtu vstupujúcich kupujúcich. Zvuky sa prenášajú do obytných priestorov susediacich bytov cez okná, resp. konštrukciou domu. Opatrenia nápravy zo strany mesta a RÚVZ sú zatiaľ nedostačujúce. Majiteľ prevádzky bol na všetko písomne upozornený a argumentuje tým, že ,, dvere sú ťažké,,. Samozrejme sú pokazené - náš názor. Otázky:
1. Je možné v pracovnej dobe, orientačne od 07.30 do 08.30 hod uskutočniť meranie zvukov /vonku pred prevádzkou/ vychádzajúcich z poškodených dverí ?
2. Bude spracovaný odborný posudok hovoriaci o meraní a zároveň poukazujúci na konkrétne porušenie tej - ktorej právnej normy s tým, že tento posudok bude použiteľný na právne úkony /aj proti RÚVZ/ ?
3. Koľko by veľmi orientačne všetko stálo? jedná sa o mesto Trenčín
Ďakujem.
ivko