Account administrator 84.245.*.*
0 0
Admin

Že problémy s hlukom tepelných čerpadiel existujú dokazuje aj to, že do legislatívy v Českej republike boli implementované povinnosti budúcich prevádzkovateľov TČ. Pred uvedením do prevádzky je nutné tepelné čerpadlo ohlásiť a doložiť jeho odbormé posúdenie hlučnosti krajskéj hygienickej stanici. Tá na základe dodaných podkladov  posuzuje, či hluk nebude obmedzovať susedov. S ohlásením prevádzky čerpadla musí byť úradom doručené :  pôvodná technická správa, územný plán s vyznačením miesta stavby, spôsob vykurovania, informácie o zariadení – akustické parametre, typ, názov, výrobca a označenie vonkajšej  jednotky a hluková štúdia, spracovaná odborne spôsobilou či autorizovanou osobou. 

Aj naše skúšobné laboratórium realizovalo niekoľko posúdení a priamych meraní hlučnosti pri prevádzke tepelných čerpadiel, väčšinou vo vonkajšom prostredí. Šírenie hluku z prevádzky tepelných čerpadiel vo vnútornom prostredí je ešte väčší problém, hlavne preto, že často bývajú zdrojom nízkofrekvenčného hluku, ktorý je subjektívne vnímaný ako súvislý tón.

Posúdenie tónového hluk tiež vychádza z prílohy C (normatívnej)  STN ISO 1996-2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie hladín hluku. Aj keď prevádzka tepelných čerpadiel nemusí nutne vyvolávať významný akustický vnem (hlavne počas denného referenčného časového intervalu, keď je hluk z TČ maskovaný okolitým reziduálnym hlukom), akustické vnímanie sa môže výrazne zhoršiť počas nočného referenčného časového intervalu, predovšetkým, ak má akustické spektrum generovaného hluku „silný nízkofrekvenčný rozsah“, prekračujúci krivku audibility (vnímateľnosti) LHS. Generovaný hluk z tzv. „silným nízkofrekvenčným rozsahom“, sa veľmi dobre šíri prostredím a veľmi dobre preniká cez stavebné konštrukcie obvodových plášťov budov priamo do chránených priestorov

Výskumy ukázali, že vnímanie a vplyvy zvukov sa pri nízkych frekvenciách významne odlišujú v porovnaní so zvukmi stredných a vysokých frekvencií. Hlavné príčiny týchto odlišností sú tieto:
§   zoslabovanie vnemu pri frekvenciách zvuku, ktoré sa znižujú pod 60 Hz;
§   vnímanie zvukov ako pulzujúcich a fluktuujúcich;
§   oveľa rýchlejšie zvyšovanie hlasitosti a obťažovania so zvyšujúcimi sa hladinami akustického tlaku pri nízkych frekvenciách ako pri stredných alebo vysokých frekvenciách;
§   st'ažovanie sa pre pocity tlaku na sluchový orgán;
§   obťažovanie vyvolané sekundárnymi vplyvmi, ako sú drnčanie konštrukčných prvkov budov, oblokov a dverí, alebo cinkanie drobnými;
§   menšia strata akustickej energie prenosom pri nízkych frekvenciách ako pri stredných a vysokých frekvenciách.

Existujúce nízkofrekvenčné pozadie má v čase regenerácie či spánku, hlavne pre sluchovo senzitívnych ľudí veľmi nepriaznivé účinky. 

Merania hluku v takýchto prípadoch sa vykonávajú predovšetkým počas nočného referenčného časového intervalu, keď sú najväčšie nároky komfort prostredia zaručujúci bezproblémový spánok a regeneráciu. Posudzovaným deskriptorom je v tomto prípade maximálna hladina akustického tlaku, prípustné hodnoty definuje príloha Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. v znení n.p.

Igor 185.140.*.*
0 0
Hluk v bytovke z nového tepelného cerpadla.

Dobrý deň.
V bytovom dome s 8 vchodmi a 80 bytmi bola dodatočne zabudovaná recyklácia vzduchovymi čerpadlami. Tieto sú umiestnené v spoločných priestoroch pod schodami na chodbe jedného vchodu bytovky v novopostavej miestnosti. Prevádzka TČ spôsobuje hluk ktorý sa prejavuje pred miestnosťou s TČ, na chodbe a prenáša sa aj do najbližších bytov. Zasahuje to aj môj byt. Čerpadlá idú trvalo a v byte to počuť cez deň ale hlavne v noci. Hluk sa mení v závislosti od počtu zapnutých čerpadiel.
Prosím vás, aké povolenia sú potrebne pred spustením TČ, aké normy sa musia dodržať, aká je povolená norma hluku na chodbe a v bytoch. Kto to má merať?

Ďakujem pekne.
Prajem krásny deň.

Naposledy upravil Account administrator 07/18/2023 09:20:30
Admin 188.123.*.*
0 0
RE: Info
Info
Dobrý deň, hygiena mi dala ako podmienku vypracovať na podnik objektivizaciu hluku koly akciám s hudobnou produkciou, prosím vás aký je cenník tejto služby? Ďakujem pekne za odpoveď

....úplne najťažšie objektivizácie hluku, keď treba parciálne posúdiť hluk z hudobnej produkcie a odstrániť nešpecifické vplyvy okolitého komunálneho hluku. Takéto merania sa robia väčšinou kontinuálne počas celého priebehu trvania hlukovej udalosti, aby bola zvolená objektívna expozícia hluku za posudzovaný referenčný časový interval. 
Merania a objektivizácia hluku z hudobných produkcií sa v 90 % prípadov vykonávajú pre nočný referenčný časový interval (22.00 hod - 06:00 hod), posudzovaným deskriptorom je ekvivalentná hladina hluku (čiže energeticky priemerovaná hodnota), nie jednotlivá náhla hluková udalosť. Referenčný bod (bod ku ktorému sa vzťahuje posúdenie hluku) je väčšinou pred najviac exponovanou fasádou najbližšieho obytného domu k priestorom, kde hudobná produkcia prebieha. 
Výsledkom merania je protokol o meraní imisií hluku, kde v závere je posúdenie súladu výsledkov so špecifikáciou (či sú alebo nie sú prekročené prípustné hodnoty hluku danej legislatívnym predpisom).
Cena za službu je rôzna, kalkulácia je možná až po zadefinovaní presného rozsahu a charakteru merania.

Martin 185.165.*.*
0 0
Info

Dobrý deň, hygiena mi dala ako podmienku vypracovať na podnik objektivizaciu hluku koly akciám s hudobnou produkciou, prosím vás aký je cenník tejto služby? Ďakujem pekne za odpoveď